Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari
ANNA KALWAJTYS

"Keskityn ruumiillisuuteen ja prosessiin - performance-taiteen välttämättömään elementtiin. Minua unnoittaa laajempi näkemys ruumiista useilla tasoilla tapahtuvina suhteina, tasoilla joissa rajat ylitetään ja ihmisruumis nähdään laajemmasta perspektiivistä; joissa yksilöllisyyden rajallisuus tasapainoilee aivan laajemman yhteisön rajoilla; joissa rajat luonnon ja kulttuurin normistojen välillä hämärtyvät ja joissa nykyihmisen käsite - ihmisen ruumis - rikotaan laajentamalla se ja sisällyttämällä siihen vieraita elämänmuotoja. Tutkin vallan problematiikkaa, kamppailen vihapuheen ja diskriminaation kanssa - jotka kaikki kumpuavat tietystä kulttuurisesta kontekstista joka liittyy ruumiillisuuden kysymykseen. Olen kiinnostunut ruumiin toiminnan uudelleen määrittelemisestä, ruumiin kontekstuaalisuudesta, lähinnä taiteen näkökulmasta. Taiteellinen toimintani tähtää ihmisyyden uudelleenmäärittelyyn esittämällä sen vastarinnan, kontrollin ja vallan kontekstissa. Tutkin ruumiin poliittisia ja metapoliittisia piirteitä, sen situaatiota yksilöllisen ja kollektiivisen rajapinnassa. Ylitän ja rikon perustavan dikotomian ruumiin näkemisestä subjektina ja objektina sekä muut jaottelut kuten ihmisen jakamisen ruumiiseen ja sieluun, inhimilliseen ja epäinhimilliseen ruumiiseen sekä yksilölliseen ja yhteisölliseen (laajennettuun) ruumiiseen."