Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari
ONLINE PORTRAIT
Kiasman seminaarihuone klo 12-16

Puheenvuorot: Pekka Luhta, Riikka Niemelä ja Jaakko Pallasvuo
Koordinointi: Jenni Luhta

Seminaarissa pohditaan kysymyksiä ajankohtaisesta media- ja performanssitaiteesta fyysisissä ja elektronisissa ympäristöissä ja niiden yhteenkietoutumisissa.

Kuiluksi kutsuttu tilanne - merkin, merkitsijän ja merkityn välisten suhteiden katkeaminen ja ilmiasujen tyhjentyminen - radikalisoi uudella tavalla huolen taiteen kohtalosta. Miten elävän taide ilmaisee tuoreesti henkistä ainutlaatuisuuttaan? Entä mahdollisuus luoda mielekäs kulttuurinen ero nollasummalogiikkaan?

Mahdolliset vastaukset liittyvät teosten elementaarisen yleisösuhteen käsitteellisyyteen, kokemuksellisuuteen, teknologisuuteen ja kontekstiin - sijainteihin verkossa ja paikkasidonnaisesti. Digitaalinen multimediaalisuus muuttaa teosten suunnittelun, toteutuksen, dokumentoinnin ja arkistoinnin prosessia. Tuleva seminaari sivuaa näitä tekijyyden vaihtoehtoja, reflektoivia taiteellisia strategioita ja myös performanssitaiteen metakommunikatiivista roolia nykymaailmassa.

PUHEENVUOROT


Pekka Luhta: Performance-näyttämön rakentuminen, tapahtuman elävä mediaalisuus ja virtuaalisuus

Alustuksessani on kysymys kaiken kaikkiaan siitä, miten uudelleenreflektoida performance-taidetta sen jo tapahtuneen toimintakulttuurin ja teosten valossa ja samalla myös siitä, miten tällä reflektiolla on mahdollista jäsentää uusia ajankohtaisia kysymyksiä performancelle (siinä kontekstissa, jossa se kietoutuu erilaisiin disiplinäärisiin lajeihin ja muotoihin). Pääkysymys kuuluu: miten performance tulee uudelleenartikul…oitumaan mediaaalisesti ja määrittelemään mediuminsa niin, että se mahdollistaa eri medioissa esitettäville teoksille sellaista attraktiivista arvovaltaa, joka perustuu niiden itsensä haasteeseen ilmaista taiteen toiseus.


Riikka Niemelä: Paikannusta ja jakoja - internet, performanssi ja dokumentaatio

Internet ja digitaalinen media ovat laajentaneet totuttuja performanssin dokumentoimisen, välittämisen ja kohtaamisen tapoja. Digitaalisen performanssin käytäntöjen myötä sekä performanssin käsite että esitysten rekisteröimisen ja havainnoimisen tavat ovat muuttaneet muotojaan. Varhaisen performanssitaiteen valokuvan, filmin ja videon rinnalla uudenlaiset esitystallenteet, kuten ruumiin liikkeen renderointi digitaaliseksi dataksi tai reaaliaikaisten tapahtumien jakaminen ja kokeminen sosiaalisessa mediassa muuttavat käsitystä taideteoksesta, tekijyydestä ja katsojuudesta.

Jaakko Pallasvuo: Lojuminen, esitys, yksilöllisyys, irc-galleria, jakaminen, kapitalismi, keskiaika, ilmastonmuutos, savi

Puheenvuorossani haluan käydä läpi sitä, miten suhteeni internet-kulttuuriin ja sisällön jakamiseen on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Rinnakkaisena prosessina ovat taiteellisessa työskentelyssäni tapahtuneet muutokset. Olen ollut kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat ja esittävät itseään virtuaalisissa ympäristöissä ja siitä, miten sosiaalinen media välineellistää ja pelillistää ihmisten väliset suhteet. Viime vuosina työskentelyni on siirtynyt kohti kehollisuuden, läsnäolon, internetin materiaalisuuden ja ekologisen tuhon ajattelua. Samaan aikaan internetissä olemistani on sävyttänyt yhteiskunnallisiin kriiseihin ja kapitalismin voittokulkuun liittyvä suru ja happamuus. Puheenvuoroni tulee olemaan ryhditön yritys kytkeä vaihtelevat kiinnostukset, paikat, asenteet ja ideat yhteen jatkumoon.

 

Tapahtumaan on vapaa pääsy.
www.facebook.com/events/1129363353782958/